Metoder för att prestera bättre och utveckla sitt ledarskap.

NÖHRA-Fun

NÖHRA-fun är vår modell för coachande ledarskap.

Vår modell för det coachande ledarskapet

NÖHRA FUN är Coach2coach egen modell för det coachande ledarskapet. Modellen bygger på

Modellen NÖHRA är inte något nytt eller hemligt. Den står för nuläge, önskat läge, hinder, resurser, agera och följ upp nu. Om den är revolutionerande så beror det mer på att den är enkel och att den har visat sig fungera för individer och organisationer runt om i världen, oavsett storlek eller kultur. Eftersom modellen är så enkel kan du alltid i varje situation dra ett djupt andetag och med hjälp av de sex bokstäverna lokalisera dig, välja fokus och hitta en bra kurs mot ditt mål.

Här är en kort introduktion.

Nuläge – hur är det nu?

Här handlar det om att skapa en så tydlig bild som möjligt av hur du ser på din situation i dag. Vad är bra och vad är dåligt? Vilka problem och vilka möjligheter finns? Att känna till nuläget är väsentligt för att förstå vilka resurser och aktiviteter som behövs för att ta dig till det önskade läget. De flesta organisationer och individer vill också kunna mäta sin förändring, och om man inte har definierat sitt nuläge är det svårt att göra en bra mätning av hur stor förändringen är och om den leder åt rätt håll.

Att ringa in sitt nuläge behöver dock inte vara så komplicerat. Ofta har människor, och ibland även företag, svårt att formulera sina långsiktiga mål, men de flesta kan hitta problemområden i nuläget. Dessa problem (eller ett av dem) räcker som utgångspunkt för att ta ut förändringsriktningen. På så sätt hjälper nuläget till med att hitta det önskade läget.

Önskat läge – vart vill du?

Om man inte vet vart man ska, hur ska man då veta åt vilket håll man ska gå? På marknaden finns en mängd modeller för att sätta mål (till exempel SMART och SMURF), men vilken modell man använder är mindre viktigt. Att definiera ett önskat läge handlar om att ta ut riktningen och på så sätt ge mening åt de aktiviteter som ska ta dig själv eller organisationen dit. Det gör det också möjligt att både prioritera och snabbt utvärdera och mäta om aktiviteterna får förväntad effekt eller inte. När målet är identifierat är det också möjligt att se hindren på vägen dit och att börja använda eller skaffa de resurser som är nödvändiga. När det önskade läget skapar en stark inre motivation att nå dit, kommer det att fungera bra som mål. Utan inlevelse och motivation blir det ingen handling.

Hinder – vad hindrar dig?

Visst vore det skönt om alla bara såg möjligheter hela tiden? Tyvärr är livet sällan, eller aldrig, så enkelt. Att blunda för hindren tar inte bort dem, men de ska heller inte göras större än de är. När hindren är identifierade blir det möjligt att definiera vilka resurser som krävs för att ta sig förbi eller genom dem och vilka aktiviteter som passar bäst. Ju mer specifik definition, desto bättre förutsättningar att hitta rätt aktiviteter. Undvik i mesta möjliga mån att jaga mygg med handgranater. Det finns inte bara yttre hinder utan även hinder inom oss själva – inre hinder. De hindren kan vara svårast att identifiera och acceptera, men samtidigt är det de svåra hindren som är viktigast att bryta igenom. Om det önskade läget verkligen är önskat är dock hindren bara motiverande information, ungefär som milstolpar längs vägen mot målet. Ofta är det inte problemen som hindrar oss från att nå dit vi verkligen vill, utan alla andra möjligheter som dyker upp längs vägen.

Resurser – vad behöver du?

Både organisationer och individer har gott om interna resurser för att klara av en uppgift. Ofta finns tron att en utmaning måste mötas helt utan hjälp utifrån. Det är dock långt ifrån alltid det är möjligt eller ens önskvärt. Att klara av något innebär att göra sitt bästa och ta hjälp när så behövs. Att utforska vilka resurser som krävs för att nå det önskade läget innefattar att titta på de egna nuvarande resurserna, men också att undersöka vilket yttre stöd som behövs och vilka resurser som behöver införskaffas eller tillföras utifrån. Det är dock viktigt att börja med de redan existerande resurserna hos företaget eller den enskilda individen för att utvärdera om dessa kan användas ännu bättre.

Agera – vad behöver du göra?

Även den längsta resan börjar med ett första steg, lyder ett gammalt kinesiskt talesätt, och det finns många liknande liknelser och uttryck. De pekar alla på att det är aktiviteterna som i slutändan skapar resultaten.

När man mår bra blir man mer handlingskraftig och av att agera och slutföra blir man glad. Så skapas en positiv spiral. Som ledare, eller kollega är det därför viktigt att vara observant så att det stöd man ger leder till en förändring som kan observeras med hjälp av något av de fem sinnena. Det är viktigt att peka på att tanke, känsla och handling hänger ihop och att det därför också bör finnas aktiviteter med olika typer av innehåll. Ofta är det också bra att avsluta ett möte med frågan ”Vad ska du göra till nästa gång?” så att det hela tiden sker små aktiviteter som skapar positiva känslor och resultat längs vägen mot det önskade läget.

Följ upp nu – har det blivit gjort?

Till sist är det nödvändigt att följa upp att de aktiviteter som planerats har blivit utförda. Ofta är det så att det som följs upp är det som blir gjort. Därför är det värt att lägga tid på att följa upp på rätt sätt. Uppföljningen har två huvudsyften: styrande och lärande. Ibland är den styrande uppföljningen nödvändig för att säkerställa att uppgifterna har blivit utförda, men bäst effekt ger den lärande uppföljningen. Om ledaren frågar ”Vad lärde du dig?” i stället för ”Hur gick det?” ökar chansen att få ett reflekterande svar. Då får uppföljningen även en lärande dimension. Det är också viktigt att tidsbestämma när uppföljningen ska ske.

Att använda NÖHRA Fun-modellen i praktiken

Ofta hinner en erfaren användare identifiera både N, Ö, H, R , A och Fun i ett första samtal, men i större organisationer kan det ta längre tid att enas om både N och Ö. Generellt sett tar det längre tid för stora organisationer att prata ihop sig och enas om gemensamma bilder. Önskat läge är oftast det tillstånd som är svårast att peka ut, både för individer och organisationer.

Det är inte på något sätt nödvändigt att gå igenom de sex punkterna i just den ordningen, men oftast är det enklast att börja med att definiera de två tillstånden nuläge och önskat läge, eftersom det är de som stakar ut riktningen mot målet. Därefter identifierar man hinder och resurser innan man upprättar en handlingsplan.

Om du bara vill testa arbetssättet i NÖHRA Fun är det naturligt att följa bokstäverna i en mer strikt ordning för att hinna reflektera. En person som använt modellen under en tid arbetar situationsanpassat och möter medarbetaren eller organisationen i de frågor som är viktigast för dem. Därefter styrs diskussionen in mot de olika punkterna. Det är dock viktigt att ha en klar tanke med den ordning man väljer att följa som ledare, eftersom de frågor man ställer styr medarbetarens fokus. För den mer erfarne ledaren blir NÖHRA mest ett stöd i bakgrunden som försäkrar att alla nödvändiga områden har diskuterats och att inget viktigt har fallit mellan stolarna.

Inom ramen för NÖHRA används även ett stort antal verktyg. Vill du lära dig dessa är en utbildning hos det rätta stället.